05:56:23   پنجشنبه, 10 خرداد 1403 084-33333335 info@yousof.com ایلام – خیابان آیت الله حیدری – مجتمع اینترنت یوسف
  • پرداخت آنلاین
  • تعرفه ADSL
  • تعرفه WiFi
  • رسیدگی به شکایات

میزان رضایت از پیگیری قرارداد
تا چه حد از پیگیری قرارداد خود توسط عوامل فروش رضایت دارید؟


میزان رضایت از سرویس های ارایه شده
شما تا چه حد از انطباق سرویس مورد نیاز خود با سرویس های ارایه شده توسط شرکت رضایت دارید ؟


ميزان رضايتمندی از مدت زمان تحویل سرویس
میزان رضایت شما از مدت زمان تحویل سرویس خریداری شده چقدر می باشد؟


میزان رضایت از کیفیت پاسخگویی کارشناسان
شما تا چه میزان از کیفیت پاسخگویی کارشناسان فنی و فروش رضایت دارید ؟


میزان رضایت از سهولت دسترسی به پشتیبانی
شما تا چه حد از سهولت و دسترسی به پشتیبانی رضایت دارید ؟


میزان رضایت از پیگیری درخواست ها
شما تا چه حد از پیگیری شرکت به درخواستهای شما رضایت دارید ؟


میزان رضایت از پیگیری خرابی
شما چه میزان از فرایند رفع خرابی (در صورت وقوع)سرویس خود رضایت دارید؟


میزان رضایت از نصب و راه اندازی سرویس
شما چه میزان از فرایند نصب و راه اندازی سرویس خود رضایت دارید ؟


میزان رضایت از زمان انتظار پشتیبانی
میزان رضایت شما از مدت زمان انتظار برای پشتیبانی چقدر می باشد؟